Begrotingen & calculaties - Base Consultancy
← Terug naar diensten overzicht

Begrotingen & calculaties

Bouwbegrotingen zorgen ervoor dat in elke fase van het bouwtraject de kosten  inzichtelijk zijn. Niet alleen bewaking van de kosten is hiervoor van groot belang, maar ook een actieve bijsturing. Bij een begroting voor de bouw stellen onze kostendeskundigen ramingen en begrotingen op voor alle fasen van het bouwproces. Dat varieert van grove schattingen in een haalbaarheidsstudie tot meer gedetailleerde elementenramingen. Onze kostendeskundige kan een belangrijke rol in kostenbesparing en kwaliteitsverhoging spelen. Door ons vroegtijdig te laten aansluiten, bijvoorbeeld bij uw globale wensen, programma van eisen of bij het schetsontwerp van de architect kunnen wij snel inzicht geven in de te verwachten kosten. Waar nodig kunnen correcties worden aangebracht, zonder dat dit gepaard gaat met hoge wijzigingskosten.

Wij adviseren op gebied van bouwkosten in elke fase van de bouw:

  • Initiatieffase – Budgetraming, haalbaarheidsstudie. Als u een idee, alleen de bouwlocatie of een simpele schets heeft en u wilt weten of het plan haalbaar is dan kan Base Consultancy BV dit snel voor u uitzoeken en eventuele wijzigingen om het gewenste rendement te halen inzichtelijk maken.
  • Schetsontwerp – Raming op basis van kengetallen, investeringsraming. De investeringskosten geven een totaaloverzicht, buiten de bouwkosten, waar het project financieel totaal op kan uitkomen.
  • Voorlopig ontwerp – Elementenraming. Om de bouwkosten vanuit de investeringsraming niet alleen een kengetal te laten zijn kunnen wij de bouwkosten verder specificeren in een elementenraming op basis van gefundeerde kosten. Zit u in de schetsontwerpfase (SO) of in het voorontwerp (VO) of misschien wel al in de definitieve ontwerpfase (DO). In elke ontwerpfase kunnen wij van grof, op basis van kengetallen, of juist gespecificeerd op elementniveau de begroting opstellen. Wij kunnen de elementenraming opstellen in NL SfB-codering of op STABU-codering.
  • Definitief ontwerp – Bouw delen raming. Is uw plan compleet uitgewerkt tot een definitief ontwerp / bestek? Bij deze fase hoort de directiebegroting. Het is een begroting opgesteld op regelniveau, gesplitst in arbeid, materiaal en onderaanneming. De directiebegroting is vergelijkbaar met de open begroting van de aannemer. Onze adviseur kan op basis van uw wensen de directiebegroting tot in detail opstellen in NL SfB-codering of op STABU-codering.
  • Bestek – Directiebegroting/inschrijfbegroting. Tijdens de aanbesteding kunnen wij de inschrijfbegroting van een aannemer controleren aan de hand van de gemaakte directiebegroting. Wij geven u advies bij verschillen op de inschrijfbegroting en directiebegroting, welke u vervolgens bijvoorbeeld in een verificatiegesprek met de aannemer, voor gunning kunt bespreken.
  • Uitvoering – Controle van meer- en minderwerken.
    Meerjarenonderhoudsbegroting. Wanneer u als gebouweigenaar/beheerder een of meerdere gebouwen beheert dan dient u jaarlijks een budget te reserveren voor het onderhoud. Wij gaan met u in overleg en zullen de gebouwen inspecteren om een conditiemeting te verrichten op basis van NEN2767. Wij zullen op basis van deze metingen de kosten inzichtelijk maken in een Meerjarenonderhoudsplanning (MJOP). U krijgt hiermee vooraf inzicht in urgente kosten welk bedrag u dient te reserveren in de aankomende jaren.

Bouwbegrotingen of calculatie nodig?

Heeft u een bouwbegroting of calculatie nodig? Neem nu contact met ons op via 070 – 30 30 454 of info@base-consultancy.nl.

Stuur ons een WhatsApp: 06-54 95 65 13